Využívanie moderných prostriedkov IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.

1.704,00

Katalógové číslo: 70000006 Kategórie:

Popis

Zdokonaliť profesijné kompetencie (zručnosti a spôsobilosti) pedagogických zamestnancov v oblasti práce a využitia moderných informačno-komunikačných a najmä interaktívnych technológií v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o aktuálne používaných zariadeniach v oblasti IKT a interaktívnej techniky v edukačnej praxi a softvérovom vybavení k týmto zariadeniam. Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti budú vedieť využiť pri spracovaní a prezentácii učebnej látky, ako aj pri tvorbe vlastných autorských interaktívnych materiálov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosti aplikovať nadobudnuté znalosti do výchovno-vzdelávacieho procesu a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky edukačnej praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovanie pútavejším, motivovať študentov ku ďalšiemu štúdiu a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca.