Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní chémie na ZŠ

1.704,00

Katalógové číslo: 70000005 Kategórie:

Popis

Udržanie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti výučby chémie potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom aktuálne poznatky z oblasti moderných digitálnych meraní v chemických laboratóriách a prehĺbiť odborné vedomosti ako aj pedagogické zručnosti s využitím moderných foriem merania pomocou digitálnych senzorov. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o rôznych typoch digitálnych učebných pomôcok(senzory, meracie súpravy vyhodnocovací a edukačný softvér), vhodných na vyučovanie chémie a princípoch ich využitia v praxi. Nadobudnuté teoretické vedomosti o využití digitálnych senzorov a meracích súprav si utvrdia pri realizácii experimentov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosť aplikovať znalosti vo výchovnovzdelávacom procese a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovacie hodiny pútavejšími, motivovať študentov ku štúdiu chémie a prírodných vied všeobecne a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca. (15 kreditov)