Skylake sa oficiálne predáva, alebo nech sa páči, 6.generácia procesorov Intel je tu!

Firma In­tel pred­sta­vila svoju šies­tu ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel Co­re, ktorá je pos­ta­ve­ná na no­vej mik­roar­chi­tek­tú­re Sky­la­ke od In­te­lu – vy­uží­va 14 nm tech­no­ló­giu vý­rob­né­ho pro­ce­su a pri­ná­ša dva a pol násob­ný vý­kon, troj­ná­so­bok ži­vot­nos­ti ba­té­rie, gra­fi­ku trid­sať­krát lep­šiu pre ply­nu­lý zá­ži­tok z hier a sle­do­va­nia vi­dea – toto všetko by malo platiť, keď nové procesory porovnáme s výkonom cca 5 ročného počítača.

Po­čí­ta­če s no­vý­mi In­tel pro­ce­sor­mi mô­žu byť ten­šie a ľah­šie, mať rých­lej­ší čas pre­be­ra­nia sa zo spán­ku a ba­té­riu, kto­rá vy­dr­ží v pod­sta­te ce­lý deň. Zároveň táto generácia procesorov po­núka množ­stvo no­vých pr­vkov a zá­žit­kov na týchto dostupných platformách – desktopoch, ultrabookoch a notebookoch, minipočítačoch ComputeStick, alebo zariadeniach 2v1. Viac za­ria­de­ní bu­de dis­po­no­vať tech­nló­giou Thun­der­bolt 3 pre USB Ty­pe-C, umož­ňu­júc je­den kom­pakt­ný port pre všet­ko. In­tel Real­Sen­se Ca­me­ra bu­de dos­tup­ná pre množ­stvo 2v1 za­ria­de­ní, v no­te­boo­koch a All-in-One des­kto­po­vých sys­té­moch, kto­ré po­núk­nu no­vé mož­nos­ti.

Procesory Skylake v podstate nadväzujú na 4. generáciu Core Haswell, lebo 5. generáciu (Broadwell) výrobca v podstate preskočil. Platforma Intel Skylake zahŕňa procesory Core už 6. generácie, čo poznáme z ich štvorčíselného označenia, ktoré začína šestkou (napr. Core i5-6500). S touto platformou sú spojené aj nové čipové sady rady Intel 100 Series, ktoré ponúkajú dôležité inovácie a tiež nový socket LGA 1151. Ten je v podstate nezaujímavý, pretože aj tak je nutné využiť nové čipové sady, a tým pádom komplet novú základnú dosku. V neposlednom rade sa do mainstreamu konečne dostali aj pamäte DDR4 SDRAM, čiže aj vďaka nim sa museli obmeniť základné dosky, aj keď procesory Skylake podporujú stále aj pamäte DDR3 resp. DDR3L (pamäte DDR3 s nižším napájaním). V ponukách výrobcov sú teda aj dosky so slotmi DIMM pre DDR3 (L) alebo dokonca aj dosky kombinujúce DIMM pre DDR3 a DDR4 SDRAM.

V prípade, že by ste chceli počítač na tejto novej platforme, máme našej ponuke niekoľko notebookov či desktopov, prípadne „skladačiek“ z našej ponuky.