Autor: Peter Fulek

Skylake sa oficiálne predáva, alebo nech sa páči, 6.generácia procesorov Intel je tu!

Firma In­tel pred­sta­vila svoju šies­tu ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel Co­re, ktorá je pos­ta­ve­ná na no­vej mik­roar­chi­tek­tú­re Sky­la­ke od In­te­lu – vy­uží­va 14 nm tech­no­ló­giu vý­rob­né­ho pro­ce­su a pri­ná­ša dva a pol násob­ný vý­kon, troj­ná­so­bok ži­vot­nos­ti ba­té­rie, …