Doprava zadarmo
Predaj na splátky
Kamenná predajňa

X-DIABLO záruka

Záručné podmienky pre spotrebiteľov na počítače X-DIABLO.

 

Na osobné počítače X-DIABLO poskytuje výrobca zákonnú záruku po dobu 36 mesiacov od dátumu predaja výrobku kupujúcemu - konečnému užívateľovi. Po uplynutí zákonnej záruky sa nároky kupujúceho riadia obsahom zmluvnej záruky podľa tohto záručného listu. Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení správne a úplne vyplneného záručného listu v okamihu predaja a dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a dátumom predaja. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo u niektorého z autorizovaných servisov, uvedených na platnom zozname vydanom výrobcom ktorý Vám poskytne predajca.

ZMLUVNÁ ZÁRUKA: Zmluvná záruka platí pre dobu poskytnutej záruky, ktorá v občiansko-právnych vzťahoch presahuje dĺžku zákonnej záručnej doby (tj. pre dobu tzv. Predĺženia záruky). Zo zmluvnej záruky vzniká kupujúcemu iba právo na bezplatné odstránenie chýb (práca a materiál), na ktoré sa záruka vzťahuje, a ktoré sa počas záručnej doby na tovare vyskytnú pri dodržaní nižšie uvedených záručných podmienok; v prípade vady neodstrániteľnej vzniká kupujúcemu iba právo na výmenu tovaru za tovar rovnakých alebo lepších parametrov.

ZMLUVNÁ ZÁRUKA PLATÍ na vady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli či spôsobe spracovania, v montáži alebo inštalácii tovaru vykonanými predávajúcim.

V prípade poruchy je potrebné doručiť počítač X-DIABLO do nášho servisného strediska osobne alebo špedíciou („kamenná predajňa“ ISSO s.r.o., Andreja Hlinku 40, 971 01 Prievidza). Naši technici poruchu diagnostikujú a na základe toho objednávajú u výrobcu náhradný diel, ktorý je následne vymenený za poškodený diel. Celý úkon obvykle je realizovaný v časovom horizonte cca 48-72 hod. v rámci prac. dní. V prípade, že výrobca nemá náhradný diel skladom, táto doba sa môže predĺžiť, maximálne však môže trvať 30 dní, ako upravuje zákon.

 

ZÁKONNÁ ANI ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním a nevzťahuje sa na chyby spôsobené takým použitím alebo takou inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu alebo s podmienkami narábania s tovarom uvedenými v tomto záručnom liste (pozri nižšie) alebo sa všeobecnými zásadami, na chyby vzniknuté nesprávnou prepravou alebo nesprávnym skladovaním, fyzickým poškodením, neodvratnou udalosťou (oheň, voda a pod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom alebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, na chyby vzniknuté užívateľom zanesenými počítačovými vírusmi, inštaláciou softwaru nedodaného predávajúcim, neodbornou inštaláciou softvéru alebo prídavných zariadení.

 

ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZANIKÁ:

• neoprávneným zásahom do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne splnomocnená predávajúcim, takisto porušením záručnej pečate alebo vykonaním zmeny na dodanom tovare,

• neoprávneným zásahom do záručného listu, účtovného alebo dodacieho dokladu alebo do výrobného listu PC zostavy (tj. Zásah iným subjektom ako predávajúcim alebo určeným autorizovaným servisným strediskom, prepisovanie, škrtanie, spôsobenie nečitateľného textu a pod.)

 

DO záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať. Ak bude tovar vymenený v rámci zmluvnej záruky, potom vymenený tovar bude mať záručnú lehotu do zvyšku pôvodnej zmluvnej záručnej doby reklamovaného tovaru, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

 

SOFTWARE (programové vybavenie)

Ak je predmetom plnenia software, záruka predávajúceho sa vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť médií. Okamihom odstránenia ochranných prvkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod.) Sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky nositeľa autorských práv, resp. výrobca software. Tento predmet plnenia sa nedá vrátiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za správnu funkciu softwarových produktov (ďalej tiež SW), ani tzv. DEMO produktov. Obsah záruky poskytovanej nositeľom autorských práv sa riadi licenčným dojednaním k softvér, ktoré je súčasťou softvérového produktu. Záruka na softvérové ​​produkty Microsoft je poskytovateľom obmedzená na 90 dní od dátumu predaja v zmysle licenčnej zmluvy Microsoft. V prípade záručnej vady počítača, ktorá má za následok stratu inštalovaného SW, zaistí predávajúci zdarma uvedenie do stavu, v ktorom bol kupujúcemu odovzdaný (predaný), tj. S inštalovaným SW, ktorý bol inštalovaný predávajúcim, resp. výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného výrobcom alebo predávajúcim inštalovaného softwarového produktu, spôsobené zásahom inej osoby, resp. ňou spôsobenými zmenami nastavenia. Zmenou nastavenia sa rozumie akákoľvek zmena systémových nastavení výrobcom či dodávateľom inštalovaných softwarových produktov (tzv. OEM softvér), inštalácia iného alebo dodatočného softwarového produktu, prípadne inštalácia ovládačov vykonaná kupujúcim alebo treťou stranou.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť:

a) všetky doklady o predaji tovaru alebo o poskytnutí servisného výkonu (účtovný doklad, výrobné list PC zostavy a záručný list)

b) reklamovaný tovar, ktorý je kompletný vrátane dokumentácie s neporušenými záručnými pečaťami

c) ak ide o opätovnú reklamáciu, je kupujúci povinný predložiť protokol o vybavení reklamácie

d) kupujúci je povinný uviesť o akú chybu sa jedná alebo ako sa chyba prejavuje

 

PODMIENKY NAKLADANIA S TOVAROM

- Tovar je potrebné riadne udržiavať a prevádzkovo zaťažovať podľa predpisov výrobcu (viď návod na obsluhu).

- Akékoľvek zásahy do tovaru môžu byť vykonané len predávajúcim alebo ním výslovne splnomocneným subjektom, porušenie záručných nálepiek v záručnej dobe je považované za nedodržanie podmienok pre nakladanie s tovarom.

- V prípade pamäťových médií je nutné, aby kupujúci (užívateľ) v rámci jeho všeobecnej povinnosti prevencie škôd zaisťoval primeranú a obvyklú ochranu dát. Zariadenia pre ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za dáta uložené na týchto médiách. Predávajúci odporúča užívateľovi preventívne zálohovať uložené dáta na vhodnom zariadení.

- Pri odovzdaní tovaru na opravu sa predpokladá, že kupujúci (užívateľ) zabezpečil vytvorenie zodpovedajúcej zálohy uložených dát a zabránenie ich možnému zneužitiu. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ich ukladanie

- Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných počítačov a počítačových súčastí s inými dielmi, ktoré pracovníci predávajúceho alebo ním poverenej osoby neschváli, ani so SW aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v objednávke.

- Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného SW vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre kupujúcim objednaný, resp. používaný operačný systém.